Restorations virksomhet skal styres av nestekjærlighet, slik den gjenspeiles i Jesu liv, eksempel og lære, i erkjennelse av vår nestes behov og unike egenart. Restoration står på det evangeliske kristne trosgrunnlag i samsvar med Den Hellige Skrift og Den apostoliske trosbekjennelse, og vil særlig betone: Alle bekjennende kristnes enhet, ett legeme i Kristus, samling om sentrale frelsessannheter og fordragelighet i konfesjonelle spørsmål. Restoration har et helhetlig menneskesyn og bygger på verdiene rettferdighet, barmhjertighet, fred, forsvarlig forvaltning av skaperverket, deltakelse og respekt for menneskeverdets ukrenkelighet. Arbeidet drives ut fra vissheten om at mennesket er skapt i Guds bilde og derfor har en enestående verdi og ukrenkelighet, samtidig som det er skapt til samfunn med andre mennesker. Med utgangspunkt i dette har mennesket fått i oppdrag å forvalte Guds skaperverk til beste for fellesskapet.